Správa registratúry a poradentstvo


Naše služby zameriavame na plné uspokojenie Vašich potrieb v oblasti správy registratúry. Cieľom je pomôcť Vám kvalitne zabezpečiť systém správy registratúry manuálnym i automatizovaným spôsobom; naším želaním je byť Vám oporou v nastolení efektívnej administratívy. Základ Vášho úspechu spočíva v zavedení poriadku, prehľadu, dostupnosti a ochrane Vašich písomností.

Kvalita našich služieb sa opiera o odbornú znalosť danej problematiky umocnenú dlhoročnou skúsenosťou v oblasti poskytovaných služieb.

O nás


Firma KAPA bola založená v roku 2000 za účelom poskytovania profesionálnych, komplexných služieb v oblasti správy registratúry pre organizácie štátnej a verejnej správy ako aj obchodné spoločnosti v rámci Slovenska.

Poslaním firmy je realizácia cieľov nášho podnikania, pomôcť klientom zabezpečiť riadnu správu registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a jeho neskorších predpisov (č. 41/2011; 266/2015), vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. 92/2013, 76/2017) ako aj vyhlášky MV SR č. 410/2015  Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu ako aj v zmysle ostatných súvisiacich zákonov a výnosov.

Počas 20 rokov činnosti sme zabezpečili realizáciu značného množstva projektov v štátnej i verejnej správe, v bankovom sektore, zdravotníctve, v stavebných, výrobných a kultúrnych organizáciách, bezpečnostných firmách, hoteloch a iných. Rôznorodosť našich klientov je pre nás zdrojom bohatých skúseností, ktoré sú späté so zvyšovaním kvality nami poskytovaných služieb.

Vzťahy s klientmi budujeme na báze diskrétnosti, dôvery a dlhodobej spolupráce.

Naše služby

Komplexné odborné služby správy registratúry v manuálnom i automatizovanom systéme:
Služby v oblasti analýzy, poradenstva, zavádzanie systémov odbornej  správy písomností vrátane registratúrneho strediska a firemného archívu.

Správa registratúry

Zavádzanie systému správy registratúry

Kontakt

PhDr. Katarína Šípošová – KAPA
0903 835 603


Kupeckého 3
821 08 Bratislava